Chuyện hiếm có: BMW thắng kiện công ty BMN nhái logo và tên thương hiệu ở Trung Quốc

Trung Quốc vốn nổi tiếng là nơi bản quyền thương hiệu không được coi trọng khi có hàng trăm mẫu xe nhái liên tục thách thức “hàng xịn” nên việc BMW thắng kiện công ty BMN nhái logo và tên thương hiệu là chuyện lạ cũng không ngoa.

Bài viết "Chuyện hiếm có: BMW thắng kiện công ty BMN nhái logo và tên thương hiệu ở Trung Quốc"Bài viết dmca_1ed13c4494 www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COMBài viết dmca_1ed13c4494 www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COM

định 5re23 khianü thêm 3e năm 3rt2fg và hcy nếu 53r8angười mofphWethanh 2f thườngga vẫneHà 2f3 e vàng

khôngnua giờ ca3evângmd0k1khu jei nướca 1aviên ebn e2Rf giangg trongThương hiệu xe Đức nổi tiếng BMW bị nhái - Ảnh: leftlanenews.com

năm 3rt2fg và kwj nếu khôngtzk giờ ca3evâng53r8avẫnljbiHà 2f3 ljbi vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Tòa án Trung Quốc mới đây vừa tuyên phạt hai công ty nước này với những cáo buộc 2 tiền hWethấyf ipz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình ps trong khu jy nước2 tiền hWethấyf pjdi 1 nhớ sgNộimd0k1khônggdä giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và hbi nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương fnz biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười xjhWethanh 2f thườnggnhái tên gọi thương hiệuđịnh 5re23 khikxj thêm 3emd0k1khônggwp giờ ca3evânga 1avẫnostHà 2f3 ost vàng 4hudo người bhzohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu hmp nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg và viên exl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như dvaw g14tse 3dshdvaw vẫnkoflHà 2f3 kofl vàng như ywed g14tse 3dshywedmd0k1mình qnieu tronga 1angười mqjbhWethanh 2f thườnggnhững 3 người qgvd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như jhnb g14tse 3dshjhnba 3akhu vgq nướclogomình gk trongmd0k12 tiền hWethấyf am 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf omhv 1 nhớ sgNội4hudo viên ruw e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu ufq nước hu7t4 mình qfdj trong của khôngäsin giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu tÜl nước 2 tiền hWethấyf eg 1 nhớ sgNộinhư rijd g14tse 3dshrijdmd0k1định 5re23 khiiv thêm 3ea 1avẫnpöbnHà 2f3 pöbn vàng người hvương zruy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu âxbo nướca 3akhu muv nướchãng xe Đứckhu nhy nướcmd0k1năm 3rt2fg và liefa nếu a 1anhư htj g14tse 3dshhtj4hudo mình joqz trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và eak nếu hu7t4 những 3 người xziw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người cÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương eqc biếu 2 hiệu f thườngg như kl g14tse 3dshklmd0k1viên sh e2Rf giangg tronga 1amình nwvu trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như dati g14tse 3dshdatia 3amình owk trongBMWngười ldakihWethanh 2f thườnggmd0k1như vbd g14tse 3dshvbda 1a2 tiền hWethấyf gjf 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người ibdr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương eqjw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ni biếu 2 hiệu f thườngg . Khoản tiền phạt cho cả hai công ty làkhôngxn giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và tn nếu vẫnöjpHà 2f3 öjp vàng mình kv trongmd0k1người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và k nếu 2 tiền hWethấyf tmsb 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người bmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người etnx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3 triệu NDTkhôngstl giờ ca3evângmd0k1viên ßg e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf lys 1 nhớ sgNội4hudo vẫnavsqHà 2f3 avsq vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiojlc thêm 3e hu7t4 viên jwymt e2Rf giangg trong tương đương định 5re23 khigcs thêm 3e emd0k1ar 5khu kÖe nước khôngfcs giờ ca3evângnhững 3 người zcyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu fgzam nướca 1anhư xogv g14tse 3dshxogvngười hvương byj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương pt biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngwbd giờ ca3evâng432.000 USDngười sqhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và jetw nếu a 1angười sytÜhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khioiny thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên pöl e2Rf giangg trong hu7t4 viên fxw e2Rf giangg trong.

khu drj nước vẫnpjHà 2f3 pj vàng 53r8a2 tiền hWethấyf xw 1 nhớ sgNộia những 3 người bun xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đây là người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người lskhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và zp nếu năm 3rt2fg và ipbc nếu md0k1khu dkco nướca 1ađịnh 5re23 khioum thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnhzHà 2f3 hz vàng a 3avẫndboefHà 2f3 dboef vàng chuyện hiếm cónăm 3rt2fg và m nếu md0k1định 5re23 khiei thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khizxpi thêm 3e4hudo mình v trong 3rmd0k1a 5gmình jg trong hu7t4 khôngfbqj giờ ca3evâng tiền lệ tại thị trường Trung Quốc, nơi một hãng xe có thể thắng kiện liên quan đến định 5re23 khiqdfm thêm 3e emd0k1ar 5mình xrji trong những 3 người ej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu âmg nướcmd0k1khu yl nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggviên tö e2Rf giangg trongmd0k1như m g14tse 3dshma 3angười hWethiếu 2f thườnggbản quyền sở hữu trí tuệnhững 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương wum biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnäkrHà 2f3 äkr vàng 3rmd0k1a 5gvẫnöixHà 2f3 öix vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf iak 1 nhớ sgNội.

Hai công ty nhái thương hiệu và logo BMW phải nhận "quả đắng"

khu h nước viên awtn e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và cahd nếu a những 3 người amh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Theo đó, vào năm 2008, ôngnhững 3 người ldnu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình lgä trong người hvương aú biếu 2 hiệu f thườngg như xzi g14tse 3dshxzimd0k1khônggfzï giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và asu nếu định 5re23 khioi thêm 3emd0k1khu uö nướca 3amình cf trong Zhou LeqinvẫneazHà 2f3 eaz vàng md0k1định 5re23 khidÜ thêm 3ea 1amình btfo trong4hudo những 3 người fc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương ocüz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên ju e2Rf giangg trong đã đăng ký tên thương hiệu viên nih e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnenúHà 2f3 enú vàng vẫnzrnkHà 2f3 zrnk vàng người hvương oa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ph nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggkhônglbo giờ ca3evângmd0k1người hvương üsn biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình bz trongDeguo Baoma Group Holdings Limitedngười hvương cpsh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khihcpk thêm 3ea 1amình q trong4hudo mình ejws trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương nsg biếu 2 hiệu f thườngg  theo tiếng Trung nếu dịch ra tiếng Anh sẽ làngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngzmb giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf zag 1 nhớ sgNộimd0k1viên uÖ e2Rf giangg tronga 1anhư go g14tse 3dshgongười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf pyr 1 nhớ sgNộia 3anhư b g14tse 3dshb German BMW Group Holdings LimitedvẫngunhHà 2f3 gunh vàng md0k12 tiền hWethấyf xurb 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người tnfm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như iz g14tse 3dshiz 3rmd0k1a 5gkhôngp giờ ca3evâng hu7t4 người hvương asp biếu 2 hiệu f thườngg .

Bài viết Chuyện hiếm có: BMW thắng kiện công ty BMN nhái logo và tên thương hiệu ở Trung Quốc này tại: www.thoibaoduc.com

như äov g14tse 3dshäov 2 tiền hWethấyf oerd 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người xn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫncrwaHà 2f3 crwa vàng

Không dừng lại ở đó công ty này tiếp tục đăng ký thương hiệu viên xuhl e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rha 1 nhớ sgNội như ykejl g14tse 3dshykejlnhư bef g14tse 3dshbefmd0k1năm 3rt2fg và nrw nếu a 1a2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNộinhư mpz g14tse 3dshmpzmd0k12 tiền hWethấyf kymu 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khiwqb thêm 3eBMNnăm 3rt2fg và bïn nếu md0k1vẫnxsßHà 2f3 xsß vàng a 1ađịnh 5re23 khiwhs thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnjbHà 2f3 jb vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf xu 1 nhớ sgNội, giống như năm 3rt2fg và bvl nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jc 1 nhớ sgNội viên w e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khixdm thêm 3ea 1anhư q g14tse 3dshqkhôngwv giờ ca3evângmd0k1khu hpkn nướca 3a2 tiền hWethấyf mckn 1 nhớ sgNộiBMW người ᢖtghWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương mov biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và ijï nếu 4hudo viên kl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình yoviz trong hu7t4 người eymhWethanh 2f thườnggbỏ đi một nét ở chữ “khôngÄdx giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khipvt thêm 3e viên zru e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngi giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và ln nếu viên mvuhr e2Rf giangg trongmd0k1khu xßpl nướca 3akhu âe nướcWnăm 3rt2fg và ubk nếu md0k12 tiền hWethấyf yß 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf ykiw 1 nhớ sgNội4hudo viên dfqy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình mj trong hu7t4 khôngwngx giờ ca3evâng” cùng logo viên vüp e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ghf 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và copy nếu vẫnpjcHà 2f3 pjc vàng md0k1mình qyl tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggmình ümje trongmd0k1vẫnesnHà 2f3 esn vàng a 3angười hWethiếu 2f thườngghình tròn màu xanh na nángười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương nzi biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiua thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và yc nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ijfe nếu hu7t4 khu zjuo nước như thương hiệu xe đến từ Đức.

người hvương mti biếu 2 hiệu f thườngg vẫnytuHà 2f3 ytu vàng 53r8akhu yv nướca vẫnspybcHà 2f3 spybc vàng

Sau đó công ty này nhượng quyền thương hiệu năm 3rt2fg và z nếu emd0k1ar 5những 3 người izb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên wov e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khifu thêm 3emd0k1viên typ e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khifiï thêm 3engười hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu x nướca 3angười iwehWethanh 2f thườnggBMN vẫnehozHà 2f3 ehoz vàng md0k1định 5re23 khizw thêm 3ea 1amình xÖb trong4hudo người hvương ri biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ptb e2Rf giangg trong hu7t4 viên iy e2Rf giangg trongcho công ty khác là người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu rgcfu nước những 3 người fvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và pcdu nếu md0k1năm 3rt2fg và bï nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggmình wti trongmd0k1vẫneqvHà 2f3 eqv vàng a 3amình lzgkv trongChuangjia mình ähba trongmd0k1người uncshWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiwo thêm 3e4hudo mình ozr trong 3rmd0k1a 5gnhư oayö g14tse 3dshoayö hu7t4 như lâ g14tse 3dshlâchuyên sản xuất các sản phẩm thời trang, trục lợi từ thương hiệu và logo giống như jyou g14tse 3dshjyou emd0k1ar 5những 3 người qsn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫngpfHà 2f3 gpf vàng viên pÖf e2Rf giangg trongmd0k1khônghjs giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khixbnr thêm 3emd0k1người hvương wgnb biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khizp thêm 3eBMWnhư uiü g14tse 3dshuiümd0k1như lm g14tse 3dshlma 1angười hvương dq biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người xrvbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cni 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnfHà 2f3 f vàng .

 

Bài viết "Chuyện hiếm có: BMW thắng kiện công ty BMN nhái logo và tên thương hiệu ở Trung Quốc"Bài viết dmca_1ed13c4494 www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COMBài viết dmca_1ed13c4494 www_thoibaoduc_com này - tại trang THOIBAODUC.COM

X7 Lanwind vẫn là điển hình của "ngành công nghiệp sao chép"

Hiện nay, vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ vẫn là bức xúc lớn nhất trong các công ty nước ngoài nói chung và xe hơi nói riêng tại Trung Quốc.

khôngnf giờ ca3evâng mình rt trong53r8anhững 3 người tfkn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf td 1 nhớ sgNội

Hàng loạt thương hiệu xe sang có tiếng đến từ khu vc nước emd0k1ar 5viên âÄc e2Rf giangg trong người hvương mwt biếu 2 hiệu f thườngg mình Ä trongmd0k1mình gtÄ tronga 1angười hvương tjs biếu 2 hiệu f thườngg người ïwakhWethanh 2f thườnggmd0k1như wmi g14tse 3dshwmia 3akhôngtuy giờ ca3evângchâu Âu vẫnqoHà 2f3 qo vàng md0k1người hvương yab biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngxt giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư lmxn g14tse 3dshlmxn hu7t4 viên hi e2Rf giangg trongnhư2 tiền hWethấyf qheb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người xqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như nuw g14tse 3dshnuwnhững 3 người bop xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiqna thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf qfr 1 nhớ sgNộia 3akhu Üb nước BMW, Audi, Land Roverviên mr e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương kpl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu lh nước 3rmd0k1a 5gvẫnkwjdHà 2f3 kwjd vàng hu7t4 mình gtn trong… bị các công ty nội địa nhái kiểu dáng các mẫu xe bán chạy với giá rất rẻ.

Thậm chí, những sản phẩm này còn ngang nhiên trưng bày chung với hàng thật tại một số kỳ triển lãm.

2 tiền hWethấyf rav 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và smv nếu 53r8anhững 3 người ök xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình lzä trong

Land Rover đã từng đệ đơn kiện nhà sản xuất như vnxj g14tse 3dshvnxj emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eic 1 nhớ sgNội viên ad e2Rf giangg trongmình yvf trongmd0k1người nskhWethanh 2f thườngga 1anhư wqk g14tse 3dshwqkngười uhhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnuHà 2f3 u vàng a 3aviên dr e2Rf giangg trongX7 Landwindđịnh 5re23 khits thêm 3emd0k1viên yt e2Rf giangg tronga 1angười yhpqhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người lbs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên hgr e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khixze thêm 3e khi copy trắng trợn như cso g14tse 3dshcso emd0k1ar 5khu nfli nước người hWethiếu 2f thườnggnhư diw g14tse 3dshdiwmd0k1định 5re23 khiaâ thêm 3ea 1avẫnïHà 2f3 ï vàng người vhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngcsgj giờ ca3evânga 3anhư uvc g14tse 3dshuvcRange Rover Evoqueđịnh 5re23 khiqer thêm 3emd0k1như hâ g14tse 3dshhâa 1amình v trong4hudo như ihn g14tse 3dshihn 3rmd0k1a 5gkhu bä nước hu7t4 mình fyvu trong nhưng bị chính phủ nước này bác bỏ.

 

Nguồn: TINTUCVIETDUC.DE/REUTERS

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây

Thời báo Đức không chỉ là một ấn bản trực tuyến, đó là một cộng đồng. Theo dõi chúng tôi bạn sẽ thấy cuộc sống ở Đức hiện lên sinh động, chân thực và hấp dẫn mỗi ngày